Katarzyna Spyra | nauczyciel

Login: spzabrzeg
E-mail: kspyra@poczta.onet.pl

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa 4-6
Obszar edukacyjny: matematyka
Przedmiot podstawowy: matematyka
Przedmiot dodatkowy: informatyka

Szkoła: Szkoła Podstawowa

Kodeks 2.0
 

Kodeks 2.0

Debata klasowa

Na październikowej godzinie wychowawczej, koordynator projektu przekazał klasie szóstej całą jego ideę. Większość uczniów wyraziła pełną gotowość do realizacji zamierzonego projektu.

W tym celu opiekun grupy przystąpił do podjęcia działań.

- Zebrał e-maile uczniów klasy szóstej.

- Spotkał się z chętnymi osobami i omówił szczegółowo cel działania.

- Wraz z grupą opracował przebieg debaty klasowej. 26 listopada 2010 roku uczniowie zostali poinformowani ustnie, na godzinie wychowawczej o planowanej debacie klasowej nad Kodeksem 2.0. Na tejże godzinie, klasę podzielono na 6 grup roboczych wg numeracji w dzienniku lekcyjnym. Każdej z grup przydzielono jedno z głównych problemów do rozstrzygnięcia. Dodatkowo uczniowie otrzymali drogą e-mail zaproszenie na debatę klasową, w którym to zaproszeniu jako załącznik zostały im wysłane główne problemy do rozstrzygnięcia.

- Przeprowadził debatę klasową. 3 grudnia 2010 roku w naszej szkole odbyła się debata klasowa nad Kodeksem 2.0. Uczestniczyła w niej cała klasa szósta. Klasa pracowała w czteroosobowych grupach. Każda z grup wypracowała trzy punkty, które ich zdaniem mogłyby się znaleźć w Kodeksie 2.0. Każdy z grup zaprezentowała i przedyskutowała na forum klasy swoje propozycje.

Kolejnymi etapami działania będzie:

- zebranie przez osoby pracujące w ramach projektu wszystkich propozycji, które zostały wypracowane na debacie klasowej

- utworzenie wstępnego projektu Kodeks 2.0

- przedyskutowanie z klasą wstępnego projektu Kodeks 2.0

- przygotowanie uczniów do debaty szkolnej.


Debata szkolna

W dniu 18 stycznia 2011 roku odbyła się w naszej szkole Debata Szkolna, na którą uczniowie klasy szóstej zapraszali poprzez informacje zamieszczone na gazetkach ściennych, na zajęcia wtorkowe przygotowali również kodeks wypracowany na debacie klasowej.

W trakcie Debaty Szkolnej uczniowie tejże klasy, dyskutowali nad następującymi problemami: uczenia się  z TIK, komunikownia się oraz bezpieczeństwa  w sieci. Wypracowała następujące punkty, które  zostały zawarte w Kodeksie 2.0:

1.    Nie wchodzimy na nieznane strony internetowe.

2.    Nie ściągamy plików chronionych prawami autorskimi.

3.    Odrabiamy zadania domowe drogą elektroniczną.

4.    Wykorzystujemy na lekcjach urządzenia multimedialne zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.    Chronimy swoje pliki w Internecie

6.    Komunikując się przez komunikatory internetowe nie używamy wulgaryzmów, staramy się tak prowadzic dyskusję, aby nie obrazic rozmówcy.

7.    Nie nawiązujemy kontaktów z nieznajomymi osobami.

 

A oto reflekcje niektórych uczniów klasy 6 po Debacie Szkolnej:

 • Natalia Z. - "W czasie Debaty Szkolnej tworzyliśmy kodeks do szkoły z klasą 2.0. Te zajęcia były bardzo fajne. Lekcje prowadzone z tymi narzędziami multimedialnymi będą  ciekawe. Będziemy mogli uczyc  dziadków i rodziców korzystac z tego sprzętu"
 • Agnieszka - "Na Debacie Szkolnej ustaliliśmy kodeks, dzięki któremu powinniśmy stac się  mądrzejsi.  Uważam, że dzięki tej debacie  lekcje będą   dużo ciekawsze. Największym zainteresowaniem według mnie będzie cieszyła się  tablica interaktywna, z której korzystac będą  mogli wszyscy uczniowie w trakcie i po lekcjach.
 • Ania - "Po dzisiejszej Debacie Szkolnej wiem  do czego służą multimedia w szkoleo oraz jakie jeszcze mogą miec zastosowanie. Natomiast najbardziej  podobało mi się  jak tworzyliśmy Kodeks, gdyż wszyscy pacowali w  takiej ciszy, spokoju, skupieniu i razem."

 

 

 


Zadanie TIK

 

Nawiązując do Kodeksu 2.0, a w szczególność do punktu 10, który brzmi: „Staramy się przekazywać naszym rodzicom i dziadkom informację o nowoczesnych urządzeniach multimedialnych”,  wpadliśmy na pomysł aby przedstawić na zebraniu rodziców opracowanie wyników z próbnego sprawdzianu po klasie 6 z użyciem multimedialnego sprzętu – laptopa i rzutnika.

Uczniowie na to spotkanie opracowali wraz z nauczycielem w programie EXCEL pięć diagramów liczbowych, na których zostały przedstawione następujące informacje:

1.      Punkty otrzymane przez uczniów ze sprawdzianu.

2.      Punkty otrzymane przez uczniów z zadań zamkniętych i zadań otwartych.

3.      Porównanie ilości punktów jakie otrzymali z próbnego sprawdzianu, ze średnią ocen jaka została obliczona za I semestr nauki z wybranych przedmiotów (j. polski, matematyka, historia, przyroda).

4.      Porównanie ilości punktów z próbnych sprawdzianów na przestrzeni trzech lat (po klasie 4, po klasie 5 i po klasie 6).

5.      Porównywanie średniej z poszczególnych typów zadań na przestrzeni trzech lat (zadania zamknięte, zadania otwarte i razem).

Diagramy, które uczniowie wcześniej przygotowali umieścili na slajdach w programie PowerPoint.

 

Na spotkaniu z rodzicami 12 stycznia 2011 roku o godzinie 17.00 nauczyciel rozpoczął spotkanie podsumowujące I semestr nauki. Spotkanie to miało następujący przebieg:

1.      Zapoznanie z harmonogramem spotkania.

2.      Przeczytanie sprawozdania z pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów klasy 6.

3.      Przedstawienie rodzicom analizy próbnego sprawdzianu po klasie 6. W trakcie omawianie tego punktu nauczyciel wykorzystał laptop i rzutnik, aby przedstawić przygotowaną przez uczniów prezentację w programie PowerPoint (rodzice z zaciekawieniem obserwowali zmieniające się dane na wykresach dotyczące ich dziecka oraz porównywali je z innymi uczniami).

4.      Omówienie zaplanowanej wycieczki klasowej.

5.      Sprawy bieżące.

 


 

Projekt edukacyjny 2.0

Planowanie

 

Integracja zespołów międzyszkolnych.

POMYSŁ NA PROJEKT

Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają nasi uczniowie mieści się w budynku Zespłu Szkół (SP + Gimnazjum). Do tego Gimnazjum przygodzą również uczniowe z sąsiedniej Szkoły Podstawowej. Uznałam, iż zaproponuję uczniom projekt integracyjny, którego celem będzie zapoznanie się z rówieśnikami, z którym będą uczęszczać do Gimnazjum.

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt realizują wszyscy uczniowe klasy szóstej, czyli 24 osoby.

Etapy projektu edukacyjnego 2.0:

 1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej, która będzie zawierała zdjęcia uczniów naszej klasy i opis każdego ucznia (jego hobby i plany na przyszłość).
 2. Dostarczenie w/w prezentacji do sąsiedniej Szkoły Podstawowej, aby jej uczniowie zapoznali się z rówieśnikami, z którymi będą uczęszczać do gimnazjum.
 3. Przygotowanie materiałów do integracyjnych zajęć, na którą zostaną zaproszeni uczniowie wraz z ich wychowawcami.
 • przygotowanie map z terenu naszej miejscowści, z naniesionymi trzema  trasami pieszymi oraz ciekawymi miejscami, które znajdują się na nich
 • umieszczenie w/w tras pieszych na stronie internetowej naszej szkoły
 • wczytanie w/w tras pieszych do GPS
 • przygotowanie puzzli wykonanych z zdjęcia klasowego wszystkich trzech klas (naszej i dwóch z sąsiedniej placówki)

      4. Realizacja projektu wraz z uczniami sąsiedniej Szkoły Podstawowej.

 • Podział, drogą losowania uczniów na trzy grupy.
 • Udanie się każdej z trzech grup w pieszą trasę (GPS wskazuje drogę do przebycia) i zbieranie po drodze kawałków puzzli. Miejsce, w którym będą znajdowały się puzzle wskaże GPS).
 • W punkcie końcowym trasy ułożenie obrazka (zdjęcie wszystkich trzech klas).
 • Poczęstunek.
 • Integracyjna gra w dwa ognie.

CELE PROJEKTU

 • integracja zespołów klasowych
 • rozwijanie samodzielności i umiejętności samokształcenia
 • rozwijanie zainteresowań krajobrazem
 • poszerzanie wiedzy o regionie
 • umiejętność pozyskiwanie informacji z różnych źródeł (Internet - bez łamania praw autorskich)
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole
 • umiejętne wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Cele zostały określone przez opiekuna projektu.

 SPOSÓB POWSTANIA ZESPOŁU UCZNIOWSKIEGO

Po zakończeniu pierwszego etapu projektu Szkoła z klasą 2.0 prosiłam uczniów o ujawnienie się osób chętnych do pracy w drugiej części w/w projektu. Na ustalony termin spotkania przybyła grupa uczniów chętnych do współpracy i uznaliśmy, iż będziemy realizować projekt integracyjny, to cała klasa szósta musi wziąźć w nim udział. Współnie z grupką osób nakreśliliśmy plan naszej pracy, który następnie został przedstawiony wszystkim uczniom klasy szóstej na godzinie wychowawczej. I tak powstał zespół uczniowski.

PLANOWANY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 • 15. 04. 2011r - przygotowanie prezentacji multimedialne, która będzie zawierała informacje o uczniach klasy szóstej i przekazanie ich sąsiedniej Szkole Podstawowej
 • 30. 04. 2011r - zaproszenie uczniów w/w placówki do udziału w spacerze po Zabrzegu
 • 15. 05. 2011r - przygotowanie tras pieszych i umieszczenie ich na stronie internetowej naszej szkoły
 • 31. 05.2011r - integracja z uczniami sąsiedniej szkoły

 NARZĘDZIA TIK

 • przeglądarka Mozilla Firefox
 • wyszukiwarka Google
 • komunikatory
 • programy:

      - Word, PowerPoint, Paint, Move Makier, Outlook, Google Earth.

 • tablica interaktywna
 • GPS
 • aparat cyfrowy.

OCENIANA PROJEKTU

Nasz projekt edukacyjny zostanie oceniony przez moderatorów Szkoły z Klasą 2.0. Uczniowie wykonujący zadania związane z treściami informatycznymi np. utworzenie prezentacji multimedialnej otrzymają cząstkowe oceny z informatyki.


Realizacja

 Uczniowie klasy 6 ZS w Zabrzegu, na jednej z godzin wychowawczych zostali zapoznani z II etapem projektu edukacyjnego Szkoła z klasą 2.0, a mianowicie:

 • przygotowaniem prezentacji mutimedialnej
 • przygotowaniem materiałów do integracyjnych zajęć.

Po szczegółowym omówieniu zaplanowanych działań wyłoniła się grupka uczniów, która zajęła się realizacją tychi zadań.

1. Przygotowaniei prezentacji multimedialnej, która zawiera zdjęcia uczniów wraz z ich opisami.

Na pierwszym spotkaniu dotyczącym tego puntktu nauczyciel zapoznał uczniów z programem do tworzenia prezentacji multimedialnej PowerPoint. Następnie na jednej z godzin wychowawczych zebrał od uczniów zdjęcia wraz z opisami i przekazał grupie tworzącej prezentację. Po wstępnie wykonanej prezentacji nauczyciel sprawdził i zasugierował zmianę zdjęć niektórych uczennic oraz wprowadzenie na slajdach animacji niestandardowych. Po wykonaniu poprawek, uczniowie również przedłożyli prezentację do weryfikacji. I tak przygotowany protukt zapisano na płytce i dostarczono sąciedniej placówce.

2. Przygotowanie materiałów do zajęć integracyjnych.

Dla potrzeb projektu edukacyjnego Szkoła z klasą 2.0 zajęcia 19-tej godziny zostały przeznaczone na przygotowywanie materiałów do zajęć integracyjnych. I tak:

 • zajęcia odbywały się na pierwszej lekcji w każdy czwartek miesiąca maja 
 • uczestniczyło w nich 8 osób klasy 6 (zatem jedna trzecia całej klasy)
 • na pierwszych zajęciach uczniowie zostali zapoznani z planem pracy
 1. Przygotowanie map z terenu naszej okolicy. Na jednym z czwartkowych spotkań uczniowie zostali zapoznani z metodologią opracowania mapy. Ich zadaniem było pobranie darmowego program na telefon komórkowy umożliwiającego zapis tracka GPS w formacie *.gpx np. GPSed, następnie  uruchamiając zapis tracka przejść trasę, zapisać ją jako plik z rozszerzeniem gpx. Kolejnym etapem to przesłanie tego pliku przez bluetoth do komputera. Aby otworzyć przesłany plik, uczniowie musieli pobrać program Google Earth lub uruchomić portal Google Maps. Uczniowie na wykonania tego zadnania otzymali tydzień czasu. Podzielili się na trzy grupy. Każda z nich przygotowała inną trasę. W trakcie realizaji tego zamierzenia jednej grup udało się wykonać zadanie za pierwszym podejściem. Natomiest pozostałe dwie musiały zadanie powitórzyć (przy pierwszym podejściu trasa nie została zapisana.) 
 2. Naniesienie na mapach ciekawych miejsc. Po tygodniu uczniowie pokazali efekt swojej pracy, który został zakceptowany przez opiekuna. Nuczyciel zapoznał uczniów ze sposobem umieszczania na mapie pinesek oraz opisywania ich, i tak kolejnym zadaniem było naniesienie pinesek na mapę opisanie ciekawego miejsca tam zanjdującego się (w tych miejscach zostaną umieszczone koperty z puzzlami). Efektem końcowym tworzenia mapy było jej wydrukowanie.
 3. Wykonanie zdjęcia naszej klasy oraz pozyskania zdjęć klasy 6a i 6b z sąsiedniej szkoły. Do zabawy inegracyjnej był nam potrzebne zdjęcia klasowe wszystkich klas biorących w niej ucział. To też jedna z uczennic przyniosła aparat fotograficzny i wykonała nam kilka zdjęć, z których wybraliśmy jedno i wydrukowaliśmy. Zaś zaprzyjaźniona szkoła przesłała na drogą e-mail potrzebne zdjęcia, które także zostały wydrukowane. (Każde zdjęcie zostało wydrukowane trzy razy)
 4. Przygotowanie puzzli. Zdjęcia klasowe wszystkich klas były nam potrzebne do wykonania z nich puzzli, umieszczenia pociętych kawałków zdjęć w kopertach i rozmieszczenia kopert na wytyczonej trasie. Żeby wydrukowane zdjęcia były twardsze rodzic jednej z uczennił zlaminował je. Następnie uczennice podzieliły te 9 zdjęć na trzy grupy tak, iż w jednej grupie znajdowały się zdjęcia klasy 6a, 6b oraz naszje klasy. Zostały one pocięte, wymieszane i spakowane do 5 kopert (koperty są koloru niebieskiego, zielonego i czerwonego).
 5. Przygotowanie "buziek uśmiechniętych". Do wylosowania grupy, która otrzyma odpowiednią mapę z trasą potrzegne były nam jeszcze jakieś symbole rozpoznawcze. Zatem grupa wymyśliła aby w programie Word wstawić "buźki usmiechnięte" i wydrukować ich na samolepnym białym papierze w trzech kolorach (kolorach kopert)
 6. Przygotowanie w programie Word zaproszenia na integrację zespołów międzyszkolnych.
 • podsumowanie działań i przygotowanie się do publicznej prezentacji, która odbędzie się 1 czerwca 2011 roku w Dniu Dziecka.

 


Pliki:

Galeria:

 

Festiwal 2.0

Prezentacja projektu

Prezentacja projektu przebiegała w trzech etapach:

I etap - prezentacja multimedialna między szkołami

Uczniowie przygotowali przezentację w programie PowerPoint zawierającą ich zdjęcia wraz z opisem wyglądu zewnętrznego oraz zainterowowań, hobby i planami na przyszłość. Z zaprzyjaźnionej placówki otrzymaliśmy prezentację o podobnej treści, zatem pierwszy etap miał na celu zapoznanie z ucznimi, którzy będą uczęszczali do wspólnego gimnazjum. Na godzinie wychowawczej 12 maja 2011 roku obejrzeliśmy w/w prezentację multimedialną. Do tego celu wykorzystliśmy laptop, rzutnik oraz pendrive z zapisaną prezentację.

II etap - gra terenowa podchody - ta prezentacja wykonanych działań została opiana przez jednego z uczestników programu Dominika Pielę. 

Z okazji Dnia Dziecka, w dniu 1 czerwca 2011r., pani Katarzyna Spyra z Zespołu Szkół im ks. Józefa Londzina w Zabrzegu zorganizowała zajęcia integracyjne dla szóstoklasistów z Zabrzega i Miliardowic. O godz. 900 rozpoczął się apel, na którym pani dyrektor – Barbara Parchańska przedstawiła nam uczniów z Miliardowic. Później wysłuchaliśmy przemowy pani dyrektor o tym, jak będzie przebiegać nauka w gimnazjum. Pani Parchańska zachęcała nas, aby wybrać gimnazjum zabrzeskie. Później została ogłoszona gra w „mini-podchody”. Odbyło się losowanie trzech grup. W każdej z drużyn znaleźli się zarówno uczniowie z Zabrzega jak i z Miliardowic, co miało sprzyjać wzajemnej integracji. Każdy z zespołów otrzymał dorosłego opiekuna. Główne zadanie polegało na odnalezieniu ukrytych kopert, w których znajdowały się specjalne puzzle.

O godz. 930 pani Spyra wręczyła drużynom specjalne mapy z szczegółowym planem trasy. Na planach zaznaczone były również orientacyjne miejsca ukrytych kopert. Nastąpił wielki START szóstoklasistów, którzy mieli do pokonania godzinną trasę. I tak rozpoczął się podchodowy marsz.

Moja grupa miała wyznaczoną trasę od szkoły w stronę Palladium, a później do Biblioteki Miejskiej. Następnie przez tzw. „Skrzyżowanie pór roku” (czyli ul. Wiosenną i Zimową) do paśnika leśnego. Metą był stadion w Zabrzegu.

Pierwszą kopertę znaleźliśmy bez problemu – znajdowała się tuż obok schodów szkolnych. Kolejna koperta leżała na regale sklepowym, i też dość łatwo ją odszukaliśmy. Kolejnym punktem naszej wyprawy była biblioteka. Weszliśmy do środka, w przekonaniu, że kopertę znajdziemy wśród książek. Niestety tam jej nie było. Ale któryś z uczniów bardzo szybko znalazł ją za budynkiem. Kolejny list był umieszczony na słupie linii energetycznej, u styku ulic: Wiosennej i Zimowej. I w końcu ostatnia koperta została odnaleziona na skraju lasu, przy paśniku dla zwierząt.

Metą dla wszystkich drużyn był stadion sportowy w Zabrzegu, gdzie zorganizowano dla nas słodki poczęstunek. Po długim marszu z apetytem zajadaliśmy się pysznymi drożdżówkami. Później rozpoczął się finałowy konkurs pt. „Która z drużyn najszybciej ułoży puzzle”, które były schowane w kopertach. Każda z grup miała po trzy zestawy puzzli. Po ich ułożeniu ukazali się nam uczniowie klas szóstych z Zabrzega i Miliardowic. Niestety konkurs został przerwany ze względu na zbyt silny wiatr, który rozsypał pojedyncze puzzle. Wspólna zabawa zakończyła się o godz. 1200. Chcę jeszcze dodać, że problem niedokończonego konkursu został rozwiązany w inny sposób. Otóż każda z klas szóstych w swoich szkołach układała puzzle. Wychowawcy czuwali nad przebiegiem gry i odnotowali osiągnięte czasy. Już niebawem dowiemy się, która klasa wygrała konkurs.

Wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy. Podchody były dobrze zorganizowane i dostarczyły nam wielu pozytywnych emocji. Mieliśmy świetną okazję poznać uczniów z sąsiedniej miejscowości, którzy będą gimnazjalistami w naszej szkole. Na długo zapamiętamy ten niecodzienny prezent na Dzień Dziecka.

Narzędziami TIK wykorzystanymi przy prezentacji projektu to aparat fotograficzny oraz telefon komórkowy.

III etap - zaprezentowanie wypracowane pliki, zgromadzone materiały na szkolnym festiwalu, który odbył się 21 czerwca 2011 roku

Narzędzia TIK wykorzystany w trzecim etapie to laptop wraz z rzutnikiem oraz szereg plików zapisanych na płytach CD, DVD oraz pendravie.

Myślę, że uczniowie uczestniczący w projekcie edukacyjnym Szkoła z klasą 2.0 zobaczyli w jaki sposób można wykorzystać sprzęt multimedialny dostępny w szkole, tak by zajęcia były przyjemnością, a nie obowiązkiem; nauczyli się współpracy w grupie, a co za tym idzie odpowiedzialności za zrealizowanie powieżonego zadania.

 

 

 


Galeria:

Uwagi do Kodeksu 2.0

Wszystkie punkty I wersji kodeksu 2.0 były przestrzegane.

Najbardziej użytecznymi puntami podczas realizacji projektu edukacyjnego były punkty:

1. Nie wchodzimy na nieznane strony internetowe.

2. Nie ściągamy plików chronionych prawami autorskimi (ten punkt okazał się najtrudniejszy do przestrzegania - ale się udało).

4. Wykorzystujemy na lekcjach narzędzia multimedialne zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Korzystamy z komputerów, laptopów, rzutników, tablicy interaktywnej i innego sprzętu multimedialnego w czasie lekcji i poza lekcjami pod nadzorem nauczyciela.


STRONA: http://szkolazklasa20.nq.pl/index.php?sec=rejestracja